Kids Capoeira

Kids Capoeira Timetable

Time Tuesday Thursday Saturday
09:30
Kids Capoeira
on Northern Beaches Class end @10:30
10:40
Kids Capoeira
on Northern Beaches Class end @11:40
16:00
Kids Capoeira
on Northern Beaches Class end @16:50
Kids Capoeira
on Northern Beaches Class end @16:50
Time Tuesday Thursday Saturday
Join Now